งาน Pharmacy Herbal Open House

30 ตุลาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Pharmacy Herbal Open House หรือเปิดบ้านสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ หนึ่งในกิจกรรมของงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดให้ศิษย์เก่าของคณะ ฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ต่างๆ จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่
1. ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน (ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์)
2. ศูนย์บริการเภสัชกรรม (BE)
3. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร
4. ศูนย์วิจัยทางนาโนเทคโนโลยีเภสัชกรรม
5. ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพองค์รวม โภชนเภสัชภัณฑ์และเวชสำอาง
6. ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
7. คลัสเตอร์ความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (B.BES-CMU)
8. ห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบและจำลองโมเลกุล Laboratory for Molecular Design and Simulation (LMDS)
แกลลอรี่