คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นร่วมโชว์แนวคิด นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation”

31 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนั้นยังยกแปลงทิวลิปและพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวมาไว้ในงานด้วย

     รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระและกลุ่มเกษตรกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยมีแนวปฏิบัติที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกๆ สองปี สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี เป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ขึ้น ใน วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะได้เนรมิตพื้นที่ในฮอลล์ กว่า 34,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นอุทยานการเกษตรที่สร้างสรรค์ พบกับ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง อาทิ การใช้พลาสมาในแปลงปลูกผัก-ผลไม้, พันธุ์ข้าวก่ำหอม, การประชุมเสวนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดพืช-สัตว์ ตลาดต้นไม้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกลเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากนักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดโชว์รำวงย้อนยุค เป็นต้น

     ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 โทรศัพท์ 0-5394-4088, 0-5394-4088 โทรสาร : 0-5394-4666 หรือ www.Kasetfair.agri.cmu.ac.th

แกลลอรี่