พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์แห่งแรกในภาคเหนือ และทำบุญร่างอุทิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

9 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) และทำบุญร่างอุทิศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนึ่งชีวิตอุทิศให้ผู้ศึกษา ดุจตำราเล่มใหญ่ให้อ่านเขียน
ชีพจากไปแต่ร่างไซร้ยังคงเวียน เราผู้เรียนเพียรรำลึกสำนึกคุณ
หนึ่งชีวิตต่อชีวิตมิตรร่วมโลก คลายวิโยคจากโรคอย่างเกื้อหนุน
ร่างไร้ชีพดุจประทีปที่เจือจุน แม้กาลหมุนแต่คุณนี้มิเสื่อมคลาย

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) ว่า ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ แต่เดิมเป็นเพียงห้องที่ใช้สำหรับเก็บรักษาตัวอย่างทางกายวิภาคและมีการจัดแสดงเฉพาะโครงกระดูกสัตว์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยง อยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ สาขาพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสาขานี้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาผู้ดูแล เพียง 4 ท่าน และมีนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมจัดทำ วัตถุประสงค์ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ในครั้งนั้น คือ เพื่อต้องการให้มีแหล่งเรียนรู้สำหรับกับนักศึกษาสัตวแพทย์ เนื่องจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นได้ไม่นาน ทั้งยังขาดตัวอย่างที่ใช้ด้านการเรียนการสอนในวิชากายวิภาคศาสตร์อยู่มาก ต่อมาเมื่อมีจำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่นๆ รวมทั้งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงแขกจากต่างชาติ และมีการนำตัวอย่างไปจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป

ด้วยจำนวนตัวอย่างที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่เดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวอย่างทางกายวิภาคที่มีอยู่ได้ทั้งหมด ประกอบกับบริเวณที่เก็บรักษาเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายตัวอย่างเสมอ และหากมีการเรียนการสอนก็จะไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข จึงมีโครงการปรับปรุงห้องจัดแสดงใหม่ภายใต้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์” เพื่อใช้สำหรับจัดแสดงตัวอย่างทางกายวิภาคและพยาธิวิทยาให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยการปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากบุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกส่วนหนึ่งมาจากการร่วมบริจาคของบุคคลทั่วไป และการจัดกิจกรรมการกุศล เช่น โยคะการกุศล เพื่อดำเนินการปรับปรุง พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ให้เสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เคยบริจาคร่างสัตว์เลี้ยงให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้อง และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญร่างอุทิศและพิธีเปิดห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์  โทร. 0-5394-8057 นางสาวปิยะมาศ คงถึง โทร 053-948014 หรือ นายนิวัฒน์ ไชยมาลา  โทร. 0-5394-8057


แกลลอรี่