ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565

สำนักหอสมุด

       ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 21 - 28 มีนาคม 2565 เนื่องจากพบบุคลากรห้องสมุดติดเชื้อโควิด-19 และมีบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แจ้งงดให้บริการยืม-คืน และบริการ Document Delivery (D.D.) ประสงค์คืนหนังสือสามารถส่งคืนได้ที่ ตู้คืนหนังสือล่วงเวลา ที่ชั้น 1 และชั้น 2 (หน้าห้องสมุด) อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์

แกลลอรี่