มช. ผลักดันหลักสูตรด้านดิจิทัล เตรียมป้อนบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal

22 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างกับทุกวงการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นให้เกิดการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดเพื่อตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normalโดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตจบใหม่ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและออกแบบหลักสูตรวิชาด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์บริบทของโลกยุคปัจจุบัน สู่การเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และมีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายตามที่ตลาดงานต้องการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนายุทธศาสตร์ด้านวิชาการและคุณภาพนักศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงพร้อมรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสาขาวิชาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลากหลายสาขา โดยเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562-2563 ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุม สาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขานวัตกรรมดิจิทัล สาขาภาพยนต์ดิจิทัล สาขาดิจิทัลเกม สาขาวิทยาการข้อมูล สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล รวมถึงหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่


นอกเหนือจากการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตแล้ว มหาวิทยาลัยยังคำนึงถึงการสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับนักศึกษาในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในด้านการเรียน การสื่อสาร การทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้พัฒนาชุดข้อสอบเพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็น ความรู้ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ความรู้ด้านความปลอดภัยในการงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และความรู้ด้านจริยธรรมทางสารสนเทศ หากนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (CMU Digital Transformation) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความศักยภาพ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก


#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDG4
แกลลอรี่