มช. สนับสนุนชุด Ez-Studio ให้คณะ สร้างสื่อการเรียนการสอน online

30 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งเสริมความพร้อมในการสร้างสื่อการเรียนการสอน online ด้วยการสนับสนุนชุดบันทึกสื่อการสอน Ez-Studio ให้กับทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์ครบครันในการบันทึกสื่อ


คุณสมบัติของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
สำหรับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนและได้รับความเห็นชอบจากคณบดีรับรองการสมัคร ในส่วนของภาควิชาหรือหน่วยงานย่อยภายใต้คณะไม่สามารถสมัครได้ โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะเป็นผู้บริหารจัดการเครื่องมือและบริการของโครงการฯ ให้กับภาควิชาอีกทอดหนึ่ง


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและดูโควต้าของแต่ละคณะได้ที่ https://tlic.cmu.ac.th/ezstudio/
20-29 พฤษภาคม 2563 เปิดรับข้อเสนอโครงการ
8 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการสนับสนุนชุดอุปกรณ์แก่คณะ
22, 23 มิถุนายน 2563 อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลชุดอุปกรณ์ของคณะ
สิงหาคม 2563 ส่งมอบชุดอุปกรณ์ให้แก่คณะที่ผ่านการคัดเลือก

หากมีข้อสงสัยสามารถตอบถามได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://line.me/R/ti/p/@475qsxvj

แกลลอรี่