วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Cherry Blossoms in the Clouds: An Excursion to Doi Inthanon’s Wild Himalayan Cherries ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

30 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Cherry Blossoms in the Clouds: An Excursion to Doi Inthanon’s
Wild Himalayan Cherries เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่าวชาติได้ทัศนศึกษาพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ และประวัติศาสตร์ของโร่งบ่มยาสูบในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ได้พานักศึกษาทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) และเก๊าไม้ล้านนา อดีตโรงบ่มใบยาสูบ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 32 คน
แกลลอรี่