สื่อสารฯ จัดประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปี 2567

1 พฤษภาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามและประเมินแผนฯ โดยให้แต่ละหน่วยงานร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในปี 2566 โดยคณะได้ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ในกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ยังได้เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อยืนหยัดการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างทั่วถึง โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้งคณะเห็นพ้องต้องกันในการยืนหยัดเจตจำนงสุจริตโดยเคร่งครัด ตามแนวทางองค์กรคุณธรรมของคณะ

ความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เวลางานในกิจส่วนตัว
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เกี่ยงงาน มีความสามัคคี
มีน้ำใจ จิตบริการ ช่วยเหลืองานส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว
ให้เกียรติผู้อื่น ใช้ปิยวาจา ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียม”

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ยังได้นำเสนอแผนกลยุทธ์คณะการสื่อสารมวลชน ปี 2567 – 2570 และการดำเนินการตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ โรงแรมวินทรี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่