รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “ASEAN & Indian Higher Education Leaders’ Conference”

29 มกราคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงาน “ASEAN& Indian Higher Education Leaders’ Conference” ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2562  ณ O.P. Jindal Global University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Achieving Research Excellence within ASEAN & Indian Universities” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการสร้างความร่วมมือและขยายเครือข่ายความเป็นเลิศด้านการวิจัย การพัฒนากลไกความร่วมมือ การสร้างแนวทางการแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยเชิงสหวิทยาการ และการอำนวยความสะดวกด้านความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของประเทศอินเดียและประเทศในกลุ่มอาเซียน ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฯ ได้นำเสนอบทความในหัวข้อ “CMU Research Ecosystem for Excellence and National Strategy” รวมถึงได้เข้าเยี่ยมคารวะ Professor Dr. C. Raj Kumar อธิการบดีของ O.P. Jindal Global University และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย 
แกลลอรี่