มช. เปิดตัวเว็ปไซต์นโยบายแผน 13 พบกับ 9 Quick Win รวมพลังขับเคลื่อน มช. ไปด้วยกัน

13 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           มช. สร้างปรากฏการณ์เปิดแพลตฟอร์มใหม่ เข้าถึงนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนโดยรอบ เปิดรับฟังทุกความเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนนโยบายและพัฒนา มช. ที่ Website นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 พบกับ 9 นโยบาย Quick Win ที่ https://policy13.cmu.ac.th/

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น โดยเป็นแผนกลยุทธ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรวม ให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และประเทศ อาทิ นักศึกษา ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน สังคม องค์กรของรัฐและเอกชนที่เป็นผู้ใช้ผลงานทางวิชาการและวิจัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

         ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ด้วยวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” ได้จัดทำเว็บไซต์นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://policy13.cmu.ac.th/ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 9 นโยบาย Quick Win ที่สำคัญ จำเป็น เร่งด่วน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ พร้อมเริ่มทำทันที เพื่อชาวมช. คือ 1. ยกระดับ100 เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่เส้นทางนวัตกรรม 2. ต่อยอด 50 ความร่วนมือจากงานวิจัยสู่เส้นทางสร้างชื่อ มช.บนเวทีโลก 3. ปักหมุด 99 งานวิจัยผลกระทบสูงเตรียมความพร้อม ใช้งานจริง 4. บุคลากร มช. คุณภาพ ชีวิตดี มีประกันสุขภาพให้ 5. เพิ่มจุด รอรถไฟฟ้า36 สถานี ครอบคลุม 3 แคมปัส 6. ปั้น 99 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Social change agents เพื่อแก้ปัญหาสังคม 7. นักศึกษา มช.เงินหาย เงินหมด ไม่อดข้าว Token to care 8. มอบโอกาสที่เท่าเทียม สมัครเรียน มช. ฟรี 9. ชาว มช สุขภาพดี มีศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมดูแล

        อีกทั้ง เว็บไซต์แผน 13 มช. ยังเป็นการเผยแพร่ 92 นโยบาย รวม 6 ด้านหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis) นวัตกรรมการแพทย์ สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Medicopolis) ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) การจัดการศึกษา (Educational) การวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) และการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence Management) ซึ่งสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานของแต่ละนโยบายได้

       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยเว็บไซต์นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีช่องทางเปิดรับฟังทุกความเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

       สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานในอีก 4 ปี ต่อจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำเสนอให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป ติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://policy13.cmu.ac.th/ นโยบายแผน 13 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565   

แกลลอรี่