4 นักศึกษาสื่อสารการตลาด แมสคอม มช. ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงาน J-MAT Next Gen รุ่นที่ 36 ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT)

28 ธันวาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     นางสาวชมพูนุช แสนทวีสุข นางสาวฐานภา ทรงไทย นางสาวสุพิชญา ปุ๊ดภาษี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาวสุภัทราภรณ์ ศรีชายนต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แมสคอม มช.) ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย J-MAT Next Gen รุ่นที่ 36 (https://www.facebook.com/SMARTJMAT/posts/3804455836271275)

     J-MAT Next Gen เป็นหนึ่งในโครงการของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ที่ค้นหานิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดจากการเรียนสู่การลงมือทำจริง ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (J-MAT) โดยมีวาระการทำงาน 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักการตลาดรุ่นเยาว์ให้มีทักษะพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงในอนาคต ด้วยการฝึกบริหารโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ เช่น โครงการ J-MAT Sharing Together โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award โครงการอบรมพิเศษนักการตลาดรุ่นเยาว์ หรือ Marketing Trainee เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ จากสมาคมการตลาดฯ ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

     J-MAT มีเครือข่ายตัวแทนนิสิต นักศึกษา นักการตลาดรุ่นเยาว์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมกับ J-MAT ถึง 35 รุ่น โดยในปี 2563 กิจกรรมการเฟ้นหานักการตลาดรุ่นเยาว์ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 36 ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Next chapter to be a new you โอกาสที่จะสร้างประสบการณ์ให้คุณ สู่การเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่” ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 80 คน 22 สถาบัน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 355 คน 35 สถาบันทั่วประเทศ

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่