ผลการสำรวจความคิดเห็นสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 มกราคม 2564

สำนักงานสภาพนักงาน

ผลการสำรวจความคิดเห็นสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สภาพนักงานได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำานวน 3 ประเด็นในระหว่างวันที่ 7 - 31 ตุลาคม
พ.ศ 2563 ซึ่งมีบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นจำานวน 1,717 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.6 ของบุคลากรทั้งหมด) ได้มีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่อง เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (20,000 บาท)

ประเด็นที่ 2 เรื่อง เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน

ประเด็นที่ 3 เรื่อง ชื่อตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ “ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน”

โดยทั้ง 3 ประเด็นได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก่อนนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
สภาพนักงาน (https://ec.oou.cmu.ac.th)>>ข้อมูลเผยแพร่>>ประเด็นขับเคลื่อน
แกลลอรี่