สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

31 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ในสังกัดสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัลและผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2565 และ 2566 รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และการเตรียมผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CB1211 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากบุคลากรจากงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรียาบ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้
แกลลอรี่