พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th CIRC 2023

12 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Digital Asia Hub จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 20th Chinese Internet Reserch Conference 2023 (CIRC 2023) ในหัวข้อ The Chinese Internet in the Global South: Flows,Frictions, and Futures ระหว่างวันที่ 12 -14 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบไฮบริดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยเชิญนักวิชาการจากทุกสาขาวิชากว่า 100 คน จากภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา เพื่อนำเสนอบทความที่ศึกษาถึงอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตจีน ที่มีต่อวัฒนธรรมดิจิทัล นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ และอื่นๆกว่า 48 บทความ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวรายงาน ณ Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่