ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ฉบับที่ 2)

16 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ฉบับที่ 2)
แกลลอรี่