มช. ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน จัดกิจกรรม Academic Presentation เนื่องในโอกาสประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562

18 มกราคม 2562

กองวิเทศสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน (Committee of Permanent Representatives to ASEAN : CPR) และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ (Academic Presentation) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน และบทบาทของ CPR


กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำอาเซียน จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และเมียนมาร์ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Engage with ASEAN through Committee of Permanent Representatives to ASEAN : CPR” ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของ ASEAN ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของ CPR ว่าความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ASEAN อย่างไร


นางสาวภาสพร สังฒสุบรรณ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ในฐานะประธาน CPR กล่าวว่า “ การจัดกิจกรรม Academic Presentation ในครั้งนี้ เป็นดำริของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 และการครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน” โดยท่านเอกอัคราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือ เพื่อสร้างการรับรู้และให้มีการสื่อสารถึงบทบาทของคณะกรรมการผู้แทนถาวรฯ ไปสู่ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก CPR มากยิ่งขึ้น “คณะเอกอัคราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ที่ประจำอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา ต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การจัดกิ่จกรรมในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทย ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 อีกด้วย”


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งคณะของเอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ข้อมูลโดย : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
แกลลอรี่