วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เดินทางไปประชุมหารือกับคณะกรรมการเขตการค้าเสรีแห่งสหพันธ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมยูนนาน (Free Trade Zone Committee of Yunnan Federations of Industrial Economics) ณ Ziyun Bluebird - Yunnan Cultural and Creative Exposition เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีและคณะทำงาน เดินทางไปประชุมหารือกับคณะกรรมการเขตการค้าเสรีแห่งสหพันธ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมยูนนาน (Free Trade Zone Committee of Yunnan Federations of Industrial Economics) ณ Ziyun Bluebird - Yunnan Cultural and Creative Exposition เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม (Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development) โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การสนับสนุนและส่งเสริมการทำ Cross Border E-Commerce สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs, Startup หรือวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยสร้างโอกาสทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าประเทศจีน สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs, Startup และนักศึกษาในการเป็นนักการตลาดดิจิทัล ส่งเสริมการนําสินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดจีน ผ่าน Cross Border E-Commerce เนื่องจากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงและสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางรถยนต์และเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ที่เชื่อมมาไทยได้ทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งตัวแทนฝ่ายจากประเทศจีนที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่
Mr. Fang Zhiyi ประธานสหพันธ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมยูนนาน; Ms. Yang Huaying ผู้อำนวยการคณะทำงานเขตการค้าเสรีของ Yunnan Federation of Industrial Economics, Mr. Chen Bing เลขาธิการ, Mr. Lan Jincheng ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการเมืองและฝ่ายพัฒนา และ Mr. Ma Hongxiang รองผู้อำนวยการ , Mr. Song Yunhui, Mr. Wang Gongxing, ที่ปรึกษา, Ms. Duan Lizhi รองผู้อำนวยการฝ่ายสมาชิก Ms. Wang Tong ประธาน Kunming Chengzi Duoduo Technology Co., Ltd., Mr. Yue Jun และ Mr. Wang Jun ผู้รับผิดชอบ; Ms. Shao Yuhua รองประธานบริหารของ Yunnan Transport Industry Association Mr. Liu Hongbo เลขาธิการ; Mr. Huang Fuxiang ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมของ Chinese Painting and Calligraphy Academy ที่ปรึกษาทั่วไปของเขตการค้าเสรี; นาย Xie Feng เลขาธิการสมาคมการค้าบริการของกรมการค้ามณฑลยูนนาน; Mr. Qin Lei รองศาสตราจารย์แห่ง Kunming University of Science and Technology/ASEAN Research Institute; Shining Star Group Ms. Chen Jing ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน; Mr. Wu Zizheng ผู้อำนวยการด้านการลงทุนของ Agile; Mr. Jiang Jibo รองผู้จัดการทั่วไป และ Ms. Yang Haijing รองผู้จัดการทั่วไปของ Yunnan Baojia Import and Export Trade Co., Ltd.; Mr. Liu Yonghua ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชายูนนาน; Mr. Kailong รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคลยูนนาน
แกลลอรี่