ศูนย์วิจัยวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม คณะวิทย์ มช. ร่วมกับ สอสท จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม The 5th EnvironmentAsia

13 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

         ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th EnvironmentAsia International Conference on “Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives” หรือ The 5th EnvironmentAsia ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ซึ่งรับเกียรติจาก นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Empress Convention Center โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนานาชาติ EnvironmentAsia จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2552 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ สองปี โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ซึ่งเป็นสมาคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีสมาชิกเป็นทั้งบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การประชุม EnvironmentAsia ในครั้งที่ 5 นี้ มีคณาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ภายในงานมีการเสวนาประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์

การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป
แกลลอรี่