รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการสร้างเสริมความตระหนัก การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย

22 มกราคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการความยั่งยืนนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 “The Next Normal: Sustainability Action For Higher Education During COVID-19” ในประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้วยโครงการสร้างเสริมความตระหนัก การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย โดยมีนักศึกษาผู้ร่วมดำเนินงานและเข้าร่วมนำเสนอโครงการ ดังนี้
1. นางสาวภิศมล เก่งกาจ คณะแพทยศาสตร์
2. นางสาวนภัสสร ไกรวิศิษฏ์กุล คณะแพทยศาสตร์
3. นางสาวนรีกานต์ กลั่นเทศ คณะแพทยศาสตร์
4. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์
5. นายธัชพล เทพจินดา คณะแพทยศาสตร์
แกลลอรี่