งานประชุมอภิปราย 2021 ITVTI

25 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเชิญเป็น 1 ในผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุมอภิปราย 2021 ITVTI (India, Thailand, Vietnam, Taiwan and Indonesia) International Higher Education Symposium on Food for Good ผ่านระบบ online ซึ่ง Providence University ประเทศไต้หวันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยได้นำเสนอเรื่อง “Commercialization of Innovation Case Studies: Agro-Industry, Chiang Mai University” ภายใต้หัวข้อ “How to bridge the food science in academia and industry” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564

แกลลอรี่