นศ.แมสคอม มช. คว้ารางวัลชมเชย สารคดีข่าววิทยุ รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

28 ธันวาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

         นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) คว้ารางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ที่่ผ่านมา ณ ห้อง Bran ชั้น 1 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

         ผลงานเรื่อง ‘แม่ข่า : แผนโยกย้ายชุมชนบนพื้นที่โบราณสถาน’ จากทีม ‘SOS แม่ข่า’ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย นางสาวฐิติพร มะโนวรรณา, นางสาวชลธิฌา สุนันท์เสวก, นางสาวซูไรญา บินเยาะ, นางสาววิลาวัณย์ ปัญโญ และนางสาวเกตุปัญญา ยั่งกุลมิ่ง ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ขณะที่ผลงานเรื่อง ‘ดนตรีล้านนา ณ นิรันดร์’ จากทีม ‘ต๊ะตอนยอน ละออนตุ๊ลุง’ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย นางสาวธัญญาภรณ์ โสภาฮุย, นางสาวธันยชนก อินทะรังษี, นางสาวธันยพร สุวรรณหงษ์, นางสาวธีรดา จิ๋วใสแจ่ม และนางสาวจุฑามณี ฟูมินทร์ ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะ 1 ใน 5 ผลงานที่ได้เข้ารอบสุดท้ายในประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง โดยทั้ง 2 ทีมเป็นนักศึกษาจากกระบวนวิชา 851448 การผลิตสื่อวารสารศาสตร์ มี ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร, รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ และนายระพินทรนาถ บรรณจักร์ เป็นที่ปรึกษา

         การประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ.2566 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลรวม 5 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 18 เรื่อง จาก 5 สถาบันการศึกษา และ 1 สหมหาวิทยาลัย 2) สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 13 เรื่อง จาก 6 สถาบันการศึกษา และ 1 สหมหาวิทยาลัย 3) สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 14 เรื่อง จาก 5 สถาบันการศึกษา และ 1 สหมหาวิทยาลัย 4) สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 13 เรื่อง จาก 7 สถาบันการศึกษา และ 1 สหมหาวิทยาลัย และ 5) สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 20 เรื่อง จาก 9 สถาบันการศึกษา

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm/posts/pfbid02sEnWEiiFRQxG7ENxHJossR5jBP4Gopr8q811EgGSopC5U6c2tHV4zWr2stKh7DRTl
แกลลอรี่