หน่วยบริหารงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในคน “Ethical Principles”

25 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

หน่วยบริหารงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในคน “Ethical Principles” วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง ICB 1211 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ คุณนฤมล น่วมอนงค์ และ
ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ
1 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในคน หลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน การเขียนโครงร่างการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และกระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถนำทักษะที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัย รวมไปถึงผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วย เรื่องจริยธรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการและหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน “Ethical principles” เพื่อใช้ประกอบการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงานอบรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการบรรยายในหัวข้อวิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในคน หลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน การเขียนโครงร่างการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร และขั้นตอนการส่งโครงการและการกรอกข้อมูลผ่านการยื่นเอกสารออนไลน์ หากผู้เข้าร่วมอบรมเข้าอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ทางสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจะได้จัดทำประกาศนียบัตรให้อีกครั้งในภายหลัง
แกลลอรี่