วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบัติการทำอาหารไทย "Thai Cooking Class" ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

28 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏบัติการทำอาหารไทย "Thai Cooking Class" ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs)

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำอาหารไทย "Thai Cooking Class" เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาหารไทยและนำความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ได้
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการแนะนำการจ่ายตลาดในประเทศไทยและการสอนทักษะการประกอบอาหารไทย กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. - 13.30 น. ณ Smile Organic Farm Cooking School อำเภอแม่ออน โดยมีนักศึกษา อาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 35 คน
แกลลอรี่