เจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการร่วมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

17 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรมและบูรณาการพันธกิจสากล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษา บัณฑิตศึกษาและประกันคุณภาพหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Guifang Goo, Professor Hongyu Li, Chairmen of the Sino-Thai Alliance (The League of collegiate nursing education, Academic department, Institute for Medical Education, Chinese Medical Association), Emeritus Professor Dr. Marcia Petrini และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านโครงการร่วมหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุมวิลาวัณย์ เสนารัตน์ อาคาร 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567

แกลลอรี่