การแสดงในโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4(The 4th ASEAN Youth Cultural Forum Thailand Chapter) AUN-AYCF-Thailand เวทีล้านนาสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

10 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการแสดงในโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 4(The 4th ASEAN Youth Cultural Forum Thailand Chapter) AUN-AYCF-Thailand เวทีล้านนาสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และส่งมอบธงเป็นเจ้าภาพบูรณาการศิลป์อาเซียนครั้งที่ 5 ณ จังหวัดนครปฐม ให้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ตามกวาง ความเป็นมา ของ AUN ASEAN Youth Cultural Forum โดยมี ดร. ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน กล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่าย AUN AYCF-Thailand รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ คมขำ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียนศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การขับร้องประสานเสียง เพลง ASEAN WAY และ AUN-AYCF Thailand การแสดง ชุด มาลีรวมใจ ออกกราวพัด AYCF Memories: A Celebration of Cultures, The Harmony of ASEAN, The Melody of Hope ท่วงทำนองแห่งความหวัง,The Grace of Thai Martial Arts และ Finale เพลง AUN-AYCF Thailand ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 โซนลิฟต์แก้ว เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่