รมต.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มช.) พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

21 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริการระดับสูงของกระทรวงฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี  ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมบรรยายสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มช.) ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564

    

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นมาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อและขยายพื้นที่ในวงกว้างรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการประสานจากจังหวัดเชียงใหม่ในการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้น ด้วยความห่วงใยนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงได้เร่งดำเนินการปรับหอพักนักศึกษาหญิง 5 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 โดยได้เริ่มเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เข้ามารักษาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564

พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) เพื่อเป็นศูนย์รวมของการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งมีการติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้นักศึกษาระบุไทม์ไลน์สำหรับติดตามกลุ่มสัมผัส ตลอดจนประสานการคัดกรองตรวจหาเชื้อ หากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก จะได้รับประสานส่งตัวมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมดูแลนักศึกษาและบุคลากรให้ปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. เป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่ได้รับผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก โดยอยู่ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หากมีความจำเป็นก็พร้อมส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงที

ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงการดำเนินการต่างๆ ของการรับผู้ป่วยและการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ว่า เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลสนามจะต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ของโรงพยาบาลสนาม เพื่อเข้าสู่การดูแลผ่านทางระบบ Telemedicine รวมถึงมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะเข้ารักษา ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามได้มีการจัดเตรียมของใช้จำเป็นให้ผู้ป่วย ทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามจะติดตามสอบถามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวันผ่านระบบ Telemedicine หากพบว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 360 เตียง โดยขณะนี้เริ่มมีผู้ป่วยครบกำหนดการกักตัว สุขภาพแข็งแรงเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้ว ซึ่งจะมีการวางระบบจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 อย่างเป็นระบบ โดยจะมีการใช้แอปพลิเคชัน CMU SELF HEALTH CHECK CARE U เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสม


ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากมายทั้งบุคลากร ทั้งอาคารสถานที่ ในยามวิกฤติก็พร้อมจะรวมพลังกันออกมาช่วยรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง พร้อมใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ติดเชื้อใน จ.เชียงใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างดี จึงขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างเต็มกำลัง รู้ว่าทุกคนเหนื่อย ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว ช่วงสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดพัก ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัว แต่ทุกคนก็ได้แสดงให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่า พวกเราเข้มแข็งเพียงใด ขอนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้านอย่างเต็มใจเช่นกัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมดูแลนักศึกษาและบุคลากรให้ปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
แกลลอรี่