คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. นำคณะผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม ศึกษาดูงาน Kunming Railway Vocational and Technical College ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

23 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์, และอาจารย์ ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย ได้นำคณะผู้บริหาร กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม, ดร.ทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปอลดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง, และดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศจีน ณ Kunming Railway Vocational and Technical College ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการนี้ Mr. Wang Shuhua เลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ ของวิทยาลัย และคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอภิปรายและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน พร้อมด้วย Mr. Wang Shuhua เลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ ของวิทยาลัย Professor Ma Li คณบดีของ the Rolling Stock Academy นำคณะเยี่ยมชมฐานฝึกอบรมการบำรุงรักษาหัวรถจักรของวิทยาลัย ฐานฝึกอบรมการขนส่งทางรถไฟในเมือง รถไฟความเร็วสูงยูนนาน ฐานฝึกอบรมสาธารณะด้านเทคโนโลยีและสถานที่สอนและฝึกอบรมอื่น ๆ

ในการหารือความร่วมมือ Mr. Wang Shuhua ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคนิคของรถไฟ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การสร้างหลักสูตรร่วมกัน การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ฯลฯ และได้เสนอเจตจำนงความร่วมมือระหว่างกัน


เพิ่มเติม: https://mp.weixin.qq.com/s/qnUo-pKs49BPVZPDwn7yxQ

แกลลอรี่