ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งขอความร่วมมือเลื่อนนัดการตรวจรักษา

20 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เกิดการระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหา และมีความห่วงใยการระบาดของโรค COVID-19 เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค และให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์

จึงขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ที่มีใบนัดตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เลื่อนนัดออกไปก่อน โดยทางโรงพยาบาลจะประสานงานการเลื่อนนัด ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่ให้ไว้กับโรงพยาบาล หรือท่านสามารถติดต่อขอเลื่อนนัดการตรวจรักษาตามหมายเลขโทรศัพท์ ที่ปรากฏอยู่ในใบนัดของท่านหากมียาที่ต้องใช้ประจำ
โรงพยาบาลจะประสานงานเพื่อส่งยาทางไปรษณีย์ให้ท่าน

ยกเว้นกรณีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ ให้มาตรวจได้ตามใบนัดของท่านตามเดิม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นเรนทร์ โชติรสนิรมิต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แกลลอรี่