ขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

1 ตุลาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 4-26 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา https://cmu.to/request-I

**การขออักษรลำดับขั้น I จะสมบูรณ์ เมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และพิจารณาอนุมัติจากคณบดีเจ้าของกระบวนวิชาแล้วเท่านั้น

แนวปฏิบัติ
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-GuidelinesStudent.pdf

คู่มือการใช้งาน
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-EbookStudent.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8926
แกลลอรี่