ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการใช้รถและมาตรการบังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถและการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง การใช้รถและมาตรการบังคับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถและการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดไฟล์ตามแนบเอกสารแนบด้านล่าง

แกลลอรี่