ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการวันที่ 11 - 21 มีนาคม 2565

14 มีนาคม 2565

สำนักหอสมุด

            ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 11 - 21 มีนาคม 2565 เนื่องจากพบบุคลากรห้องสมุดดิดเชื้อโควิด-19 และมีบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงขอแจ้งงดให้บริการยืม-คืน บริการนำส่งหนังสือ (D.D.) และบริการพื้นที่นั่งอ่าน

แกลลอรี่