สำนักหอสมุดได้รับเกียรติบัตรองค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode ในงานประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

10 พฤศจิกายน 2566

สำนักหอสมุด

      นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และประธานคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมงานสัมมนา “ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero” และพิธีมอบเกียรติบัตร “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode” ในงานประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ชมรมห้องสมุดสีเขียว เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode

     โอกาสนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรลดโลกร้อน ด้วยเสื้อผ้า CoolMode ซึ่งมีองค์กรที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 33 องค์กร เพื่อขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ฉลากคูลโหมด (CoolMode) และการชดเชยก๊าซเรือนกระจก แก่เครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศ พร้อมเชิดชูเกียรติแก่องค์กรที่นำเสื้อผ้า CoolMode ไปใช้ในองค์กร ซึ่งแสดงออกถึงการเป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยลดการใช้กระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emission ณ ห้อง 217 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แกลลอรี่