วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจรจาความร่วมมือกับหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน (Xi’an Peking University Chamber of Commerce Association) ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เดินทางเยือนหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน (Xi’an Peking University Chamber of Commerce Association) ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชน
ในการเดินทางเยือนดังกล่าว ได้เข้าพบประธานหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน และผู้บริหารของหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกอบด้วย Mr. Wang Haizhou ประธานหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประชาชน เทศบาลนครซีอาน, Mr. Xu Changsheng เลขาธิการหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน, Mr. Wang Xi รองประธานหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน, Mr. Wei Wei รองประธานหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน โดยได้ร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ยังได้หารือในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักเรียนจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสมาชิกในหอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอานจะระดมทรัพยากรและสมาชิกของตนเองในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนืออย่างเต็มกำลัง
2. สนับสนุนจะรวบรวมทรัพยากร เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนพันธมิตรทั้งหมด โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มขึ้น
3. หอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน จะสนับสนุนทรัพยากรของตนเองและรวบรวมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ทำงานและอาศัยอยู่ในนครซีอานในการดำเนินงานร่วมกันด้านอุตสาหกรรมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) กับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นของตนเพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัย เช่น Big Data, IOT เป็นต้น
ทั้งนี้ หอการค้านครซีอาน มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาขานครซีอาน มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้การสนับสนุนของหอการค้านครซีอาน มากกว่า 100 บริษัท ปัจจุบันดำเงินงานภายใต้การนำองค์กรโดยผู้บริหารรุ่นที่ 3 มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross-Border E-Commerce) ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้นักธุรกิจในสังกัดพัฒนาความรู้และต่อยอดธุรกิจ โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
2. การศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย
แกลลอรี่