งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง และได้เปิดทำการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนางานด้านอื่นๆ จากผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับต้นๆ ของประเทศได้อย่างประจักษ์ชัด


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อดีตผู้บริหาร ผู้มีอุปการะคุณแก่ มช. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในวาระสำคัญ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสครบรอบ 55ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim Vice-Chancellor, University of Malaya นายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี จากนั้นเป็นการกล่าวปาฐกถาพิเศษ “55 ปี ก้าวสู่วิถี มช.” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกล่าวถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และพัฒนาการสำคัญในอนาคตที่กำลังจะมาถึง


นอกจากนี้ยังมีการแสดงเฉลิมฉลอง 55 ปี มช. การแสดงจากชมรมผู้นำเชียร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแสดง "The Enhancement of Transformation" การแสดงลีลาศชุด “มช. ในความทรงจำ” การแสดงชุด เพลง “มั่นรัก มช.” บทเพลงเฉลิมฉลอง 55ปี มช.

แกลลอรี่