มช. ร่วมมือ Kunming Medical University สานต่อความเข้มแข็งทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

25 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือทางวิชาการร่วมกับ Kunming Medical University มหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ในมณฑลยูนนานของจีน สานต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางด้านวิจัย บริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างพันธมิตรด้านการศึกษาและบริการการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการแพทย์และการศึกษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งในภูมิภาค

          ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Xia Xueshan อธิการบดี Kunming Medical University ได้ร่วมลงนามต่ออายุบันทึก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ และสานต่อการร่วมมือในโครงการ "Construction of South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance" (SSAMESA) ซึ่งเป็นการสร้างพันธมิตรด้านการศึกษาและบริการการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การลงนามครั้งนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องการจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม ทั้งยังบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม รวมไปถึงการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ที่นับเป็นหนึ่งในหมุดหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน (SDG 3) การส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ (SDG 4)

         สำหรับ Kunming Medical University เป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์อันดับ 1 ในมณฑลยูนนาน มีความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา การบรรยายพิเศษแก่ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ของภาควิชาออร์โทปิดิกส์ รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลในสังกัด Kunming Medical University มาบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วย ณ คณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น

        การลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการนี้ เป็นการยืนยันถึงความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและบริการทางด้านการแพทย์ และการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการ บริการที่มีประสิทธิภาพต่อชุมชนในท้องถิ่นและสังคมโลกต่อไป

แกลลอรี่