วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Cold Chain แห่งมณฑลยูนนาน (Yunnan Cold Chain Logistics Industry Association) ณ Association Promotion of Industrial Development between Asia and Southeast Asia Humanities Exchange Center เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีและคณะทำงาน เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Cold Chain แห่งมณฑลยูนนาน (Yunnan Cold Chain Logistics Industry Association) ณ Association Promotion of Industrial Development between Asia and Southeast Asia Humanities Exchange Center เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม (Strengthening Entrepreneurs in LMC for Route Number 1 Innovation Corridor Development) โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง เพื่อส่งเสริมการทำ Cross Border E-Commerce สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs, Startup หรือวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยกลไกสำคัญคือ ระบบโลจิสติกส์ของการค้าข้ามพรมแดนในปัจจุบันยังมีอุปสรรค เนื่องจากค่าขนส่งสินค้าไทยไปยังประเทศจีนค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถทำราคาสินค้าแข่งขันได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้หารือร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทย ที่ได้พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามแนวชายแดน เช่น พิธีการศุลกากร เพื่อช่วยให้การปล่อยสินค้าคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการบริการโลจิสติกส์ ลดต้นทุนผู้ประกอบการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยและอาเซียน ผ่านเส้นทาง R3A ที่เชื่อมระหว่าง จีน ลาว และไทย ผ่านจุดพรมแดนและเมืองสำคัญเช่น อ.เชียงของ บ้านห้วยทราย บ่อเต็น บ่อหาน และคุณหมิง และเขตการค้าเสรีคุณหมิง
ซึ่งตัวแทนฝ่ายจากประเทศจีนที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่
Ms. Yue Jun Director of Kunming Chengzi Duoduo Technology Co., Ltd.
Mr. Wang Jun, Director of Kunming Chengzi Duoduo Technology Co., Ltd.
Mr. Wang Tong, Chairman of Kunming Chengzi Duoduo Technology Co., Ltd.
Lou Chuixin, Chairman of Yunnan Cold Chain Logistics Industry Association Chairman of Yunnan Supply and Marketing Group
Zhu Meipin, Dean of Special Researcher of Yunnan Academy of Social Sciences Honorary Chinese Modernization Research Institute
Luo Yunming, Executive Chairman of Zhejiang Chamber of Commerce in Yunnan Province
Bai Bingbo, General Manager of Yunnan Zhongerwo Industrial Co., Ltd.
Zhang Xiaolong, Chairman of Yunnan Youyishun International Cold Chain Logistics Co., Ltd.
Pan Wei, Deputy General Manager of Kunming Zhangjin Cold Chain Industry Co., Ltd.
Shi Meng, Deputy General Manager of Yunnan Huiquan Cold Chain Logistics Co., Ltd.
Ding Haiyue, Secretary General of Yunnan Cold Chain Logistics Industry Association
Lu Yanbei, Secretariat of Yunnan Cold Chain Logistics Industry Association
Cai Haiyan, Secretariat of Yunnan Cold Chain Logistics Industry Association
แกลลอรี่