รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit หาเชื้อโควิด-19 จำนวน 500 ชุด จากศิษย์เก่าสาขา PDT รหัส 53

28 กันยายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ คุณจุลสิทธิ์ เย็นเมตตากุล ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รหัส 531310180 ที่ให้การสนับสนุน มอบชุดตรวจ Antigen Test Kit หาเชื้อโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ให้แก่คณะฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี รับมอบ โดยทางคณะฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ต่อไป
#ลูกช้างทองเราดูแล
#อกมช
แกลลอรี่