ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

13 กรกฎาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ลาพักการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทางเว็บไซต์ https://cmu.to/leave-of-absence  
แกลลอรี่