ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563 (รอบที่ 2)

15 พฤศจิกายน 2562

กองวิเทศสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพและความสามารถสูงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและทำวิจัย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการผลิตบัณฑิตในทุกระดับเพื่อสร้างความเป็นเลิศ ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระยะยาวและบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน CMU Presidential Scholarship ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดังกล่าว จำนวน 50 คน ตามรายละเอียดที่แนบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1861

แกลลอรี่