นักวิจัย มช. รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 จาก สกสว.

4 เมษายน 2565

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 (รางวัล Prime Minister's TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022) สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม "ระดับดี" จากผลงาน "ข้าวพันธุ์ใหม่จากเทคโนโลยีลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย" จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน สกสว. ในงาน TRIUP Fair จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ผลงาน “ข้าวพันธุ์ใหม่จากเทคโนโลยีลำไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย” มี ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมวิจัย

แกลลอรี่