คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th West China International Nursing Conference

27 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจาก West China School of Nursing, Sichuan University เป็นวิทยากร (Keynote Speaker) บรรยาย เรื่อง Embracing Global Health: Enhancing Nurses’ Competency ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th West China International Nursing Conference การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ความร่วมมือ ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนระบบสุขภาพของโลก ณ JinJiang Hotel เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566

แกลลอรี่