CAMT ลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ Oxford Brookes University เมืองออกฟอร์ด สหราชอาณาจักร

10 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ “CAMT+OXFORD BROOKES INTERNATIONAL COLLABORATION” [4+1 PROGRAM] พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Dr. Joseph H. M. Tah. Pro Vice-Chancellor, Dean of the Faculty of Technology, Design and Environment พร้อมด้วยทีมบริหารของ The Faculty of Technology, Design and Environment, Oxford Brookes University Matt Gaskin Associate Dean Strategy and Development และ Professor Ramin Keivani, Head of School of the Built Environment ซึ่งนับเป็นการเยือนครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้ข้อสรุป ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่มีระบบที่แตกต่างกัน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องสองปริญญาระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับปริญญาตรี และ Oxford Brookes University ในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มวิชาการจัดการ/การบริหาร (Management) / กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing) / กลุ่มวิชาศิลปะดิจิทัล (Digital Arts) / และกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software engineering) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัยฯ

        ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ยังคงให้ความสำคัญกับความเป็นนานาชาติที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็น Global Partnership กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก โดยปัจจุบัน Oxford Brookes University ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ด้วยความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลดีกับนักศึกษาในวิทยาลัย ที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 300 คน ในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน วิทยาลัยยังคงสร้างกลยุทธ์และพัฒนาระบบ กลไกต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการส้รางสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Eco-system) เอื้อให้นักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ต่อยอดในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

          จากลงนามความร่วมมืออย่างเป็นการทางการนี้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมการต่อยอดความรู้ความชำนาญ ในทักษะที่สูงขึ้นได้ ของนักศึกษาในวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้สามารถเข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Oxford Brookes University อย่างไร้รอยต่อ รวมไปถึงความร่วมมือ ด้านข้อตกลงระดับโครงการ (Project Agreement) ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตนี้

         นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฯและหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบปฏิบัติการฝังตัวและวิทยาการคำนวณ ได้เยี่ยมคารวะ Professor Washington Ochieng หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความมั่นคง (Institute for Security Science and Technology :ISST) ณ Faculty of Engineering, Imperial College London เพื่อหารือและแก้ไขข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี กับ Imperial College London ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกันมากว่า 2 ปี และได้พัฒนาข้อเสนองานวิจัยร่วมกันส่งไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร การเยือนสองมหาวิทยาลัยชั้นนำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง การดำเนินงานเชิงรุกของวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นความเป็น Global Partnership ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ต่อไป

แกลลอรี่