Metaverse สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ มช.

27 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       ขณะนี้ผู้คนทั่วโลกกำลังอยู่ในคลื่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ที่เข้ามามีความสำคัญกับชีวิตของเราในทุกก้าวเดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้นำเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse เข้ามาเสริมทัพด้านการศึกษา เกิดห้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสนุก น่าสนใจ เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดรับสิ่งใหม่ ขยายขอบเขตการเรียนรู้ เกิดเป็นประสบการณีที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งขณะนี้หลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้เริ่มนำ Metaverse เข้ามาพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
.
        นอกจากการเรียนรู้มิติใหม่อย่าง Metaverse แล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ตั้งเป้าหมายพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” ด้วย Digital Transformation นำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการทำงานในทุกภาคส่วน บูรณาการการดำเนินงานทั้งระบบให้เกิดการเชื่อมโยงกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาและการทำงานในมหาวิทยาลัย โดยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของ มช. มีกลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน คือ Organized and Ready Digital Infrastructure ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware) ระบบเครือข่าย (Networks) ระบบปฏิบัติงานดิจิทัล (Software) ในมหาวิทยาลัย รวมถึงยกระดับโครงสร้างการเก็บบันทึกข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล (Information) ส่งเสริมการบูรณาการการใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและสามารถป้องกันภัยคุกคามลักษณะต่างๆ จากการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยมาตรฐานสากล
.
        นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล Integrated Digital Operation and Administrations: SMART OFFICE and SMART CAMPUS มีการเชื่อมต่อการงานทำงานของหน่วยปฏิบัติงานย่อยอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมใช้งานให้มากที่สุด
.
       ในด้านการศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและแพล็ตฟอร์มดิจิทัล Digital Platforms for Learning and Human Development สำหรับการเรียนรู้ในหลักสูตร เสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร
.
       สำหรับด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยส่งเสริมการยกระดับการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยีและแพล็ตฟอร์มดิจิทัล Digital platforms for Collaboration and Wisdom ที่มีการบูรณาการข้ามส่วนงาน เพิ่มขีดความสามารถของการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน
.
        อีกทั้งได้ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล Digitalized mindset and Digital Ready Culture สนับสนุนการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดความผิดพลาด สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานด้วยความรู้เทคโนโลยี
.
      จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนพันธกิจหลัก เพื่อผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผสานกิจกรรมทั้งเทคโนโลยีโลกอนาคตกับโลกปัจจุบันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะในโลกการศึกษาและการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
แกลลอรี่