เปิดงาน Vishwa Hindi Diwas

27 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

 
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Shirish Jain กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน Vishwa Hindi Diwas ซึ่งศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาบาลี – สันสกฤต – ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดขึ้น โดยมีกิจกรรมการตัดสินการประกวดการอ่านบทกวีฮินดี ร่วมกับคุณมนตรี สิงห์สกุล ประธานชมรมชาวอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Nokdang Jamir and Mrs. Among Jamir อาสาสมัครช่วยสอนภาษาฮินดีจากเมือง Nagaland ประเทศอินเดีย ณ ลานสิกขาลัย หน้าศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

Vishwa Hindi Diwas เป็นการจัดการแข่งขันการอ่านบทกวีภาษาฮินดี ซึ่งนับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันฮินดีโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มกราคม ของทุกๆปี รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ภาษาฮินดี ตลอดจนการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดียให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 20 คน โดยแยกเป็นนักศึกษาไทย 15 คน จีน 3 คน และญี่ปุ่น 2 คน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดง Bollywood Dance โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาบาลี – สันสกฤต – ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

แกลลอรี่