งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

5 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation” รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมยกทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีด้านพลังงาน นอกจากนั้นยังยกแปลงทิวลิปและพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวไว้ในงานด้วย


ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงานเกษตรภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระและกลุ่มเกษตรกร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยมีแนวปฏิบัติที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกๆ สองปี สำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 55 ปี เป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ การผลิตด้านการเกษตร การพัฒนาเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจเกษตรการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ขึ้น ในวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการผู้จัดงานจะได้เนรมิตพื้นที่ในฮอลล์กว่า 34,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็นอุทยานการเกษตรที่สร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบกับ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตร ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ผู้เข้าชมงานจะได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง อาทิ การใช้พลาสมาในแปลงปลูกผัก-ผลไม้, ข้าวพันธุ์ก่ำเจ้า มช. 107, การประชุมเสวนาวิชาการ ตลอดจนการประกวดพืช-สัตว์ ตลาดต้นไม้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร นิทรรศการการเกษตรต่างประเทศที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาและศิลปินพื้นบ้าน และการประกวดโชว์รำวงย้อนยุค เป็นต้น


สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 www.Kasetfair.agri.cmu.ac.th , Facebook งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 หรือ โทร 0639512867

แกลลอรี่