อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบเงิน 3 แสนบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาจากสถานการณ์ Covid-19 และเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2564

30 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์


อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบเงิน 3 แสนบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาจากสถานการณ์ Covid-19 และเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เกศิณี ระมิงค์วงศ์ มอบเงินกองทุน ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์-เกศินี ระมิงค์วงศ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 จำนวน 120,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ประจำปี 2564 อีก 180,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความขอบคุณ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่