นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ณ เยอรมนี

11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

      นางสาวพรรณทิพย์ ใจแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 18) เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2563 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยได้คัดเลือกนักศึกษาในสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น และได้ประสานงานกับคณะทำงานสถาบันเดซี พิจารณากลั่นกรองและสรุปความเห็นกลับมา เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกผู้เหมาะสมในขั้นตอนสุดท้าย     

สถาบันเดซี (Deutsches Elektronen Synchotron:DESY) เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลกด้านฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน และงานวิจัยที่ใช้แสงซินโครตรอน ในแต่ละปีจะมีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจำนวนกว่า 3,400 คน เข้ามาปฏิบัติการทดลอง ณ สถาบันเดซี โดยมีการทำวิจัยทางด้านอนุภาคมูลฐานที่เน้นการใช้เครื่องเร่งอนุภาค เพื่อที่จะค้นหาอนุภาคมูลฐานที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโปรตรอน และงานวิจัยทางด้านแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นการนำเอาแสงซินโครตรอนที่ผลิตจากวงแหวนกักเก็บอนุภาคพลังงานสูงไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ในสาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี วัสดุศาสตร์ธรณีวิทยา และแพทยศาสตร์  ในแต่ละภาคฤดูร้อนสถาบันเดซีได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในสาขาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในห้องปฏิบัติการ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

ข้อมูลจาก https://www.nstda.or.th/desy
แกลลอรี่