มช. เตือนระวังโฆษณาชวนเชื่อ การใช้บริการ Flexible Benefits

6 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายการจัดสวัสดิการในรูปแบบการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits) โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มระดับความสุขความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่พนักงานในเชิงการรักษา เชิงการป้องกันปัญหาทางสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของตนเอง เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

      หากพบเห็นการประชาสัมพันธ์ โฆษณาชวนเชื่อ ในการใช้บริการของสถานเสริมความงามหรือคลินิกบางแห่ง ที่อ้างการใช้สิทธิสวัสดิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าสามารถเบิกได้เต็มจำนวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมโครงการในลักษณะให้ความร่วมมือกับคลินิก/สถานเสริมความงาม/บริษัท/ห้างร้านใดๆ ทุกกรณี สิทธิการเบิกสวัสดิการดังกล่าว บุคลากรสามารถเบิกได้ในวงเงินตามสิทธิที่ได้รับและต้องเป็นการเบิกที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     ติดต่อสอบถามสวัสดิการด้านสุขภาพ Flexible Benefits ได้ที่งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Line Official: @cmuhr หรือ https://lin.ee/pMG8k2e Facebook: CMU HR: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Tel : 053943119

แกลลอรี่