ประกาศ มช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

14 มิถุนายน 2565

กองพัฒนานักศึกษา


แกลลอรี่