ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 (แบบ 1.1 ครั้งที่ 1)

8 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (แบบ 1.1 ครั้งที่ 1)

(ประกาศเป็นรายบุคคลในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทุกประเภทโครงการ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวัน-เวลาที่กำหนด

หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ทั้งนี้จะต้องดำเนินการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. ตามกำหนดการที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของ ทปอ.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

แกลลอรี่